Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách

Manažerský vzdělávací program pro vedoucí odborných týmů na středních zdravotnických školách


Cíl vzdělávacího programu

Zvýšit profesní kompetence vedoucích učitelů odborných týmů k organizačnímu a metodickému zabezpečení odborné výuky a k efektivnímu řízení učitelů odborných předmětů.

Cílová skupina

Vedoucí učitelky praktického vyučování event. vedoucí odborných předmětových komisí na středních zdravotnických školách následujících krajů: Zlínský, Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský a Vysočina.

Termín realizace kurzu

Tři na sebe navazující bloky: 21.-23.9.2011, 19.-21.10.2011 a 23.-25.11.2011.

Forma vzdělávacího programu

Kombinovaná (kombinace prezenční a distanční formy studia).

Hodinová dotace

80 hodin, z toho: prezenční forma: 65 hodin, distanční forma: 15 hodin.

Cena

Školné, ubytování a stravování je hrazeno z projektu.

Vzdělávací plán

PREZENČNÍ VÝUKA
číslo
modulu
název modulu hodinová
dotace
1.Právní předpisy vymezující odborné vyučování na středních zdravotnických školách12 hodin
2.Organizace pedagogického procesu a měření efektivity odborného vzdělávání15 hodin
3.Mentoring5 hodin
4.Leadership20 hodin
5.Komunikační dovednosti8 hodin
6.Základy time a stres managementu5 hodin
DISTANČNÍ VÝUKA
Přístup do intranetu projektu na základě přiděleného hesla i po ukončení prezenční výuky. Možnosti využití:
  1. samostudium speciálně vytvořených studijních textů
  2. individuální konzultace s lektory - 5 hodin
  3. elektronické nástroje pro sebehodnocení
15 hodin

Rozpis prezenční výuky manažerského vzdělávacího programu

Jméno odborného garanta

Mgr. Dagmar Ondrušková, ředitelka SZŠ Kroměříž

Místo konání

Střední zdravotnická škola Kroměříž

Počet účastníků

20 osob

Metodické postupy výuky

V prezenční formě výuky budou uplatněny následující metody: přednášky s prezentací, diskuse, konzultace, výcviky a instruktáže, videotrénink interakcí. V distanční formě studia se uplatní elektronická komunikace prostřednictvím intranetu projektu, a to především samostudium studijních textů, individuální konzultace s lektory a využívání elektronických nástrojů pro sebehodnocení. V průběhu vzdělávacího programu si účastníci budou sestavovat portfolio profesního rozvoje.

Nabídkový leták

Tento projekt je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.