Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozvoj profesních kompetencí učitelů odborných předmětů na středních zdravotnických školách v oblasti PÉČE O STARÉ A CHRONICKY NEMOCNÉ


Cíl vzdělávacího programu

Zvýšit znalosti a dovednosti učitelů odborných předmětů v oblasti výuky ošetřovatelské péče o staré a chronicky nemocné.

Cílová skupina

Učitelé odborných předmětů na středních zdravotnických školách z krajů: Zlínského, Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Vysočina.

Termín realizace kurzu

29.2. - 2.3.2012, tři dny.

Forma vzdělávacího programu

Kombinovaná (kombinace prezenční a distanční formy studia).

Hodinová dotace

32 hodin, z toho: prezenční forma: 22 hodin, distanční forma: 10 hodin.

Cena

Školné, ubytování a stravování je hrazeno z projektu.

Vzdělávací plán

PREZENČNÍ VÝUKA
číslo
modulu
název modulu hodinová
dotace
1. MEDICÍNSKÝ MODUL
 • fyziologie stárnutí
 • zvláštnosti chorob ve stáří (chronicita, odlišná symptomatologie, polymorbidita, stařecká deteriorace, polypragmazie, geriatrická křehkost)
 • geriatrické syndromy
 • moderní trendy v diagnostice a léčbě seniorů
 • systém geriatrické péče v ČR
7 hodin
2. OŠETŘOVATELSKÝ MODUL
 • aktuální a potenciální potřeby nemocných a jejich modifikace věkem a nemocí
 • hodnocení funkčního potenciálu seniorů (hodnocení nutričního stavu, výkonnosti a soběstačnosti, psychických funkcí)
 • principy ošetřovatelské péče o seniory
 • exkurze na pracoviště LDN a Charitního domova
8 hodin
3. PEDAGOGICKÝ MODUL
 • nové metody a multimediální vzdělávací technologie ve výuce ošetřovatelské péče o staré a chronicky nemocné (kazuistiky, simulátor stáří, interaktivní tabule, elektronické nástroje pro hodnocení výsledků vzdělávání - didaktické testy aj.)
 • metodika trénování paměti
 • nácvik pedagogických dovedností - videotrénink interakcí
7 hodin
DISTANČNÍ VÝUKA
Přístup do intranetu projektu na základě přiděleného hesla i po ukončení prezenční výuky. Možnosti využití:
 1. samostudium studijních textů
 2. individuální konzultace s lektory
 3. využití didaktických postupů a metod pro hodnocení výsledků vzdělávání zpracovaných pro výuku předmětného tématu
 4. studijní opory (informační zdroje, slovník, obrazový materiál)
10 hodin

ČASOVÝ ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY:

 • 1. den: 7 hodin, 9.00 - 17.00 s přestávkou na oběd
 • 2. den: 8 hodin, 8.00 - 17.00 s přestávkou na oběd
 • 3. den: 7 hodin, 8.00 - 16.00 s přestávkou na oběd

Přesné sladění časového plánu bude odesláno přihlášeným před uskutečněním kurzu.

Jméno odborného garanta

PhDr. Ludmila Hanáková, vedoucí učitelka odborného vyučování SZŠ Kroměříž

Místo konání

Střední zdravotnická škola Kroměříž

Počet účastníků

20 osob

Metodické postupy výuky

V prezenční formě výuky budou uplatněny následující metody: přednášky s prezentací, diskuse, konzultace, výcviky a instruktáže, videotrénink, exkurze na odborné pracoviště. V distanční formě studia se uplatní elektronická komunikace prostřednictvím intranetu projektu, a to především samostudium studijních textů, individuální konzultace s lektory a využívání elektronických nástrojů pro sebehodnocení. V průběhu vzdělávacího programu si účastníci budou sestavovat portfolio profesního rozvoje.

Pro přihlášení "klikněte" na text PŘIHLÁŠKA, po otevření okna otevřte v programu Microsoft Word, vyplňte a pošlete e-mailem na adresu porizkova.h@szskm.cz

Tento projekt je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.