Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozvoj profesních kompetencí učitelů odborných předmětů na středních zdravotnických školách v oblasti PĚČE O NEMOCNÉ S ORTOPEDICKÝM ONEMOCNĚNÍM


Cíl vzdělávacího programu

Zvýšit znalosti a dovednosti učitelů odborných předmětů v oblasti výuky ošetřovatelské péče o nemocné s ortopedickým onemocněním.

Cílová skupina

Učitelé odborných předmětů na středních zdravotnických školách z krajů: Zlínského, Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Vysočina.

Termín realizace kurzu

20.3. - 22.3. 2013 2013, tři dny. Výuka, stravování a ubytování bude účastníkům školení hrazeno z projektu.

Forma vzdělávacího programu

Kombinovaná (kombinace prezenční a distanční formy studia).

Hodinová dotace

32 hodin, z toho: prezenční forma: 22 hodin, distanční forma: 10 hodin.

Vzdělávací plán

PREZENČNÍ VÝUKA
číslo
modulu
název modulu hodinová
dotace
1. MEDICÍNSKÝ MODUL
 • anatomie a fyziologie kosterní soustavy
 • etiologie, patologická anatomie a symptomatologie vybraných chorobných stavů
 • moderní trendy v diagnostice, terapii a prevenci onemocnění pohybového ústrojí (endoskopické metody)
7 hodin
2. OŠETŘOVATELSKÝ MODUL
 • specifika ošetřování klientů s onemocněním kostí a kloubů (předoperační příprava a pooperační ošetření klientů)
 • využití fyzikálních metod v prevenci a léčbě onemocnění pohybového aparátu
 • kompenzační a protetické pomůcky
 • základy rehabilitačního ošetřovatelství
 • exkurze na oddělení rehabilitace
8 hodin
3. PEDAGOGICKÝ MODUL
 • nové metody a multimediální vzdělávací technologie ve výuce ošetřovatelské péče o nemocné s ortopedickým onemocněním (kazuistiky, badatelské a diskusní metody, práce s textem, didaktické hry, interaktivní tabule, pracovní listy, elektronické nástroje pro hodnocení výsledků vzdělávání - didaktické testy aj.)
 • nácvik pedagogických dovedností - videotrénink interakcí
7 hodin
DISTANČNÍ VÝUKA
Přístup do intranetu projektu na základě přiděleného hesla i po ukončení prezenční výuky. Možnosti využití:
 1. samostudium studijních textů
 2. individuální konzultace s lektory
 3. využití didaktických postupů a metod pro hodnocení výsledků vzdělávání zpracovaných pro výuku předmětného tématu
 4. studijní opory (informační zdroje, slovník, obrazový materiál)
10 hodin

ČASOVÝ ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY:

 • 1. den: 7 hodin, 9.00 - 17.00 s přestávkou na oběd
 • 2. den: 8 hodin, 8.00 - 17.00 s přestávkou na oběd
 • 3. den: 7 hodin, 8.00 - 16.00 s přestávkou na oběd

Přesné sladění časového plánu bude odesláno přihlášeným před uskutečněním kurzu.

Jméno odborného garanta

PhDr. Ludmila Hanáková, vedoucí učitelka odborného vyučování SZŠ Kroměříž

Místo konání

Střední zdravotnická škola Kroměříž

Počet účastníků

20 osob

Metodické postupy výuky

V prezenční formě výuky budou uplatněny následující metody: přednášky s prezentací, diskuse, konzultace, výcviky a instruktáže, videotrénink, exkurze na odborné pracoviště. V distanční formě studia se uplatní elektronická komunikace prostřednictvím intranetu projektu, a to především samostudium studijních textů, využití doporučených didaktických postupů, individuální konzultace s lektory a využívání elektronických nástrojů pro sebehodnocení. V průběhu vzdělávacího programu si účastníci budou sestavovat portfolio profesního rozvoje.


Tento projekt je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.