Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozvoj profesních kompetencí učitelů odborných předmětů na středních zdravotnických školách v oblasti PÉČE O NEMOCNÉ S PSYCHIATRICKÝM ONEMOCNĚNÍM


Cíl vzdělávacího programu

Zvýšit znalosti a dovednosti učitelů odborných předmětů v oblasti výuky ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním.

Cílová skupina

Učitelé odborných předmětů na středních zdravotnických školách z krajů: Zlínského, Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Vysočina.

Termín realizace kurzu

12.6. - 14.6. 2013, tři dny. Výuka, stravování a ubytování bude účastníkům školení hrazeno z projektu.

Forma vzdělávacího programu

Kombinovaná (kombinace prezenční a distanční formy studia).

Hodinová dotace

32 hodin, z toho: prezenční forma: 22 hodin, distanční forma: 10 hodin.

Vzdělávací plán

PREZENČNÍ VÝUKA
číslo
modulu
název modulu hodinová
dotace
1. MEDICÍNSKÝ MODUL
 • anatomie a fyziologie nervové soustavy
 • etiologie a psychiatrická symptomatologie
 • moderní trendy v diagnostice a terapii duševních onemocnění
 • systém psychiatrické péče v ČR
7 hodin
2. OŠETŘOVATELSKÝ MODUL
 • aktuální a potenciální potřeby duševně nemocných a jejich rodinných příslušníků
 • specifika ošetřování klientů s vybraným duševním onemocněním (zásady péče o neurotiky, psychotiky, o osoby s demencí, o osoby závislé na návykových látkách)
 • základy psychoterapie, ergoterapie a arteterapie
 • exkurze na pracoviště Psychiatrické léčebny Kroměříž
8 hodin
3. PEDAGOGICKÝ MODUL
 • nové metody a multimediální vzdělávací technologie ve výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickou diagnózou (kazuistiky, badatelské metody, diskusní metody, práce s textem, didaktické hry, interaktivní tabule, pracovní listy, elektronické nástroje pro hodnocení výsledků vzdělávání - didaktické testy aj.)
 • etika v péči o klienty s duševním onemocněním
 • nácvik pedagogických dovedností - videotrénink interakcí
7 hodin
DISTANČNÍ VÝUKA
Přístup do intranetu projektu na základě přiděleného hesla i po ukončení prezenční výuky. Možnosti využití:
 1. samostudium studijních textů
 2. individuální konzultace s lektory
 3. využití didaktických postupů a metod pro hodnocení výsledků vzdělávání zpracovaných pro výuku předmětného tématu
 4. studijní opory (informační zdroje, slovník, obrazový materiál)
10 hodin

ČASOVÝ ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY:

 • 1. den: 7 hodin, 9.00 - 17.00 s přestávkou na oběd
 • 2. den: 8 hodin, 8.00 - 17.00 s přestávkou na oběd
 • 3. den: 7 hodin, 8.00 - 16.00 s přestávkou na oběd

Přesné sladění časového plánu bude odesláno přihlášeným před uskutečněním kurzu.

Jméno odborného garanta

PhDr. Ludmila Hanáková, vedoucí učitelka odborného vyučování SZŠ Kroměříž

Místo konání

Střední zdravotnická škola Kroměříž

Počet účastníků

20 osob

Metodické postupy výuky

V prezenční formě výuky budou uplatněny následující metody: přednášky s prezentací, diskuse, konzultace, výcviky a instruktáže, videotrénink, exkurze na odborné pracoviště. V distanční formě studia se uplatní elektronická komunikace prostřednictvím intranetu projektu, a to především samostudium studijních textů, využití doporučených didaktických postupů, individuální konzultace s lektory a využívání elektronických nástrojů pro sebehodnocení. V průběhu vzdělávacího programu si účastníci budou sestavovat portfolio profesního rozvoje.


Tento projekt je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.